پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمی - 10 اسلاید


پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمی - 10 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمی - 10 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمی - 10 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمی - 10 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمی - 10 اسلای

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفریق - 10 اسلاید  

پاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق - 10 اسلاید


پاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلاید این فایل تایید ک

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفریق عددهای مرکب - 6 اسلاید  

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفريق عددهای مرکب - 6 اسلاید


دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفريق عددهای مرکبدانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفريق عددهای مرکب http://tamaddonsell.sellfile.ir/     این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.ساعت کلاس زمان 8:20 را نشان می داد . آموزگار گفت : «2 ساعت و 50 دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت . » . دانش آموزان تلاش

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی جمع و تفریق عدد اعشاری - 15 اسلاید  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلاید


پاورپوینت علمی ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوینت علمی ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوینت علمی ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوینت علمی ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوینت علمی ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوینت علمی ریاضی سوم ابتدایی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمی - 23 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمی - 23 اسلاید


پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمی - 23 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمی - 23 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمی - 23 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمی - 23 اسلایدپاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمی - 23 اسلایدپاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفریق رادیکالها - 7 اسلاید  

پاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالها - 7 اسلاید


پاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهامطالب بصورت عکس درج شده استپاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالها پاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق را

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی پایه هشتم مبحث جمع و تفریق عدد گویا - 7 اسلاید  

پاورپوینت ریاضی پایه هشتم مبحث جمع و تفريق عدد گویا - 7 اسلاید


پاورپوینت ریاضی پایه هشتم مبحث جمع و تفريق عدد گویاپاورپوینت ریاضی پایه هشتم مبحث جمع و تفريق عدد گویاپاورپوینت ریاضی پایه هشتم مبحث جمع و تفريق عدد گویاپاورپوینت ریاضی پایه هشتم مبحث جمع و تفريق عدد گویا•جمع و تفريق اعداد گویا:

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتقابل ویرایش و آماده پرینتفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید:10بخشی از اسلایدها:جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50 روش های جمع و تفريق برای بدست آور

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتقابل ویرایش و آماده پرینتفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید:24بخشی از اسلایدها:جمع و تفريق ده تاییبا توجه به شکل، حاصل جمع و تفريق ها را پیدا کنید.4 دسته ی ده تایی به اضافه ی 5 دسته ی ده تایی می شود 9 دسته ی ده تایی.6 دسته ی ده تایی منهای 3 دسته ی ده تایی می شود 3 دسته ی ده تایی.

ادامه مطلب  

پاورپوینت جمع و تفریق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم  

پاورپوینت جمع و تفريق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم


پاورپوینت جمع و تفريق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششممبحث: جمع و تفريق اعداد اعشاری

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدارهای ترکیبی  

پاورپوینت با موضوع مدارهای ترکیبی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 47 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدارهای ترکیبیمدار های منطقی ترکیبی (circuits without a memory) در این مدار ها مقدار خروجی فقط به مقدار فعلی ورودیها بستگی دارد.در این مدارها زمان اعمال ورودی تاثیری در مقدار خروجی ندارد.مدارهای منطقی ترتیبی (circuits with memory) در این مدارها مقدار خروج

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمی که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت جمع و تفریق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم  

پاورپوینت جمع و تفريق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم


پاورپوینت جمع و تفريق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششممبحث: جمع و تفريق اعداد اعشاری

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدارهای ترکیبی  

پاورپوینت با موضوع مدارهای ترکیبی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 47 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدارهای ترکیبیمدار های منطقی ترکیبی (circuits without a memory) در این مدار ها مقدار خروجی فقط به مقدار فعلی ورودیها بستگی دارد.در این مدارها زمان اعمال ورودی تاثیری در مقدار خروجی ندارد.مدارهای منطقی ترتیبی (circuits with memory) در این مدارها مقدار خروج

ادامه مطلب  

پاورپوینت جمع و تفریق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم  

پاورپوینت جمع و تفريق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم


پاورپوینت جمع و تفريق اعداد اعشاری ریاضی پایه ششممبحث: جمع و تفريق اعداد اعشاری

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدارهای ترکیبی  

پاورپوینت با موضوع مدارهای ترکیبی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 47 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدارهای ترکیبیمدار های منطقی ترکیبی (circuits without a memory) در این مدار ها مقدار خروجی فقط به مقدار فعلی ورودیها بستگی دارد.در این مدارها زمان اعمال ورودی تاثیری در مقدار خروجی ندارد.مدارهای منطقی ترتیبی (circuits with memory) در این مدارها مقدار خروج

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد فصل دوم کسر ها  

پاورپوینت درمورد فصل دوم کسر ها


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 16 اسلاید فصل دوم کسرها درزبان عربی کسر به معنای شکسته است.یعنی جسمی که به قسمتهای مساوی شکسته شده یا بهتر بگوییم تقسیم شده است.پس برای اشکالی می توانیم کسر بنویسیم که به قسمتهای مساوی تقسیم شده باشند.اجزای کسر:هر کسر سه جزودارد : صورت کسر ، خط کسری ومخرج کسرصورت کسر: تعداد قسمتهایی از شکل که رنگ شده یا برداشته شده

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 24  این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 24  این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت از

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 24  این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت از

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 24  این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت از

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 24  این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت از

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل دوم : جمع و تفريق اعداد 2 رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 24  این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت از

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري  

پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری


پاورپوینت عوامل مدیریتی و تغذیه ای مؤثر بر لنگش در گاوهای شیری  19اسلاید مقدمه•لنگش مشكل مهم بسیاری از مزارع پرورش صنعتی گاوهای شیری است .

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1